.:: Analiza Wartości Rynkowej Firmy ::.

Analiza ekonomiczno finansowa jako podstawa wyceny wartości firmy.
Wycenę definiuje się najczęściej jako zespół procedur, analiz i ocen, które prowadzą do ustalenia wartości przedsiębiorstwa wg stanu na określony moment czasowy. Cele wyceny związane są z przenoszeniem praw własności. Wycena powinna być dokonywana przez niezależnych ekspertów, co jest podstawową przesłanką łagodzącą sprzeczność interesów między stronami zainteresowanymi wyceną. Wycena wartości firmy jest końcowym etapem analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Analiza powinna być wykonana w taki sposób, aby pozwoliła na sporządzenie wieloletniej prognozy możliwego do osiągnięcia dochodu przedsiębiorstwa w przypadku wyceny dochodowej. Przy stosowaniu innych metod wyceny, głównie tzw., księgowych, podstawą analizy jest szczegółowe badanie składników majątkowych przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania. W procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych należy wycenić wartość przedsiębiorstwa. Podstawą do sporządzenia analizy i wyceny jest Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków analizy spółki oraz przedsiębiorstwa.

Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa należy dokonać po przeprowadzeniu:

1 analizy ekonomiczno-finansowej obejmującej: badanie sprawozdań finansowych, analizę wskaźnikową, analizę kosztów z wyznaczeniem progu rentowności, analizę majątku.
2 analizy marketingowej.
3 oceny wykorzystanych technologii w porównaniu z konkurentami w kraju i zagranicą.
4 analizy systemu organizacji i zarządzania.

Zarys metody wyceny wartości firmy.
Szczegółowa klasyfikacja metody wyceny jest następująca

Metody oparte na wycenie aktywów -majątkowe

a) metoda księgowa
b) metoda wartości odtworzonej
c) metoda wartości likwidacyjnej

Metody dochodowe

a) metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych
b) metody oparte na zysku
Metody rynkowe-metoda mnożnika rynkowego
a) oparte na wartości netto i goodwill-reputacji (np. Metoda niemiecka, szwajcarska)
b) metoda oparta na aktywach i stopie pomnażania wartości.

Majątkowe metody wyceny wartości firmy.
Za pomocą tych metod można dokonać zarówno wyceny poszczególnych składników majątku, jak i wartości przedsiębiorstwa. Wycena majątku oraz wartości przedsiębiorstwa może być dokonywana metodą księgową, odtworzeniową, i likwidacyjną-upłynnienia. Wartość księgowa majątku przedsiębiorstwa ustalana jest na podstawie danych jego bilansu, jako różnica pomiędzy wartością aktywów a bieżącymi i długookresowymi zobowiązaniami przedsiębiorstwa. Bliższy rynkowej wartości obrazu majątku można uzyskać przez zastosowanie metody wartości skorygowanej aktywów netto. Jej podstawą jest wartość księgowa firmy, z tym że poszczególne składniki bilansu, tak aktywów, jak i pasywów poddawane są weryfikacji, przeszacowaniu, w celu zbliżenia się do rzeczywistej, rynkowej wartości majątku , a tym samym wartości przedsiębiorstwa. Metoda odtworzeniowa polega na wyznaczeniu wartości majątku przez określenie aktualnych na dzień wycen nakładów inwestycyjnych i kosztów na odtworzenie identycznego lub podobnego pod względem rzeczowym majątku. Ustalenie wartości odtworzeniowej w ujęciu szczegółowym wymaga ustalenia aktualnych cen poszczególnych składników majątku oraz rzeczywistego, oszacowanego na podstawie oględzin i badań technicznych, stopnia ich faktycznego zużycia na dzień wyceny. Metoda upłynnienia (likwidacji) polegana obliczeniu wartości majątku, jaką można by uzyskać w wyniku sprzedaży poszczególnych jego części na rynku, pomniejszonej o koszt związany z likwidacją. Korygowanie wartości rzeczowego majątku trwałego. Procedura korygowania wartości majątku trwałego jest następująca :

1 Określenie dynamiki zmian cen nakładów inwestycyjnych za okres.
2 wyliczenie łącznego wskaźnika tej dynamiki za okres .
3 Przemnożenie wartości majątku trwałego przez łączny wskaźnik dynamiki.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metoda mnożnikowa.
Jedną z częściej wykorzystywanych metod wyceny jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Istotą tej wyceny jest powiązanie wartości przedsiębiorstwa z dochodami pieniężnymi netto – cash flow, jakie będzie ono przynosić w przyszłości. Prognoza cash-flow jest wykonywana najczęściej na 5 lat a jej wielkość z piątego roku staje się podstawą do oszacowania wartości końcowej.

Metoda mnożnika
Metoda mnożnika zysku zastosowana do wyceny wartości przedsiębiorstwa polega na wykorzystaniu informacji udostępnianych przez przedsiębiorstwa, których akcje są notowane na giełdzie. Poprzez wykorzystanie mnożnika możliwa jest wycena przedsiębiorstwa nie notowanego na giełdzie. Wskaźnik ten wyraża relację, jaka zachodzi między ceną rynkową akcji a zyskiem przypadającym na jedną akcję. Wskaźnik ten należy interpretować jako cenę, jaką inwestor jest gotów zapłacić za złotówkę zysku , możliwą do uzyskania z przedsiębiorstwa, lub czas potrzebny do tego, aby zysk przedsiębiorstwa zwrócił nakłady poniesione na zakup akcji.Korelacje Tematyczne

Odpowiedz

You must be logged in to post a comment.